terça-feira, 18 de abril de 2017

FC Aldiyer Kurshab - 1994 - Kurshab, Quirguistão

=================Aldiyer Kurshab
FC Aldiyer Kurshab
Fundado 1994
Kurshab, Quirguistão

Resultado de imagem para Куршаб

===============
Kurshab 
Куршаб Kyrgyzstan
Kurshab 

================